Kategórie      
Výrobcovia / značky
Novinky
Vianočné darčeky pre každého cyklistu!

  Vianoce sa nezadržateľne blížia a pokiaľ ešte stále nemáš všetky darčeky, máme pre teba zopár tipov. Či už hľadáš darček pre príbuzného, cyklistického parťáka alebo malého bikera, ponúkame niekoľko darčekov,...

viac
Jesenné novinky, tipy a zľavy

Po dlhom teplom lete, vždy prichádza jeseň. Počasie už nie je také teplé, dni sú výrazne kratšie a za hmlistého, poprípade daždivého počasia sa nám na bicykel chce akosi menej.   Práve...

viac

Reklamačný poriadok

Úvod Všetko o nákupeReklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia


V zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydáva obchodná spoločnosť ELCOMP trade, s.r.o. nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 
Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“ rozumie sa tým spoločnosť ELCOMP trade, s.r.o. a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil od predávajúceho určitý tovar.
 
Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predané výrobky a poskytnuté služby zo strany spoločnosti ELCOMP trade, s.r.o. zákazníkom, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
 
Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.
 
Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť  pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

 

Zodpovednosť za vady


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný zakúpenú vec pri prevzatí riadne prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci, návod na použitie alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke.
 
Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (ďalej len „záruka“). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Taktiež nejde o vadu, pokiaľ dôjde ešte pred uplynutím záručnej doby aj pri obvyklom užívaní k celkovému opotrebeniu takých vecí alebo ich častí, ktorých životnosť je kratšia než záručná doba.  Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom stanovená záručná doba.
 
Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady spôsobené:

  • poškodením pri preprave alebo neodvrátiteľnou udalosťou (živelnou pohromou, bleskom, požiarom, povodňou...)
  • poškodením pri páde, náraze, alebo v dôsledku inej havárie
  • násilnou manipuláciou alebo iným mechanickým poškodením, pričom nejde o vadu materiálu
  • nesprávnym používaním, neodborným alebo nedbalým zaobchádzaním, alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu
  • nevhodným skladovaním alebo používaním v nevhodných podmienkach (nadmerná vlhkosť, nevyhovujúca teplota prostredia, chemická agresivita a ďalšie podmienky mimo bežného prostredia pre používanie tovaru)
  • opotrebením takých vecí alebo ich častí, ktorých životnosť je kratšia než záručná doba (napr. brzdové platničky, lanká, reťaze, akumulátory a iný spotrebný materiál)
  • zanedbanou údržbou

 
Ak sa na vadu nevzťahuje záruka podľa predchádzajúcich odsekov, reklamácia nebude uznaná ako oprávnená. Za neoprávnenú bude reklamácia ďalej považovaná i v nasledovných prípadoch:

  • reklamácia výrobku s iným výrobným číslom ako je uvedené na záručnom liste alebo v evidencii predávajúceho, odstránenie alebo poškodenie výrobného čísla alebo ochrannej plomby
  • neúplné údaje alebo neoprávnené zmeny v záručnom liste
  • porušenie špecifických záručných podmienok výrobcu


Uplatnenie reklamácie

Uplatnenie reklamácie znamená písomné alebo osobné vytknutie konkrétnej vady tovaru zo strany kupujúceho a uplatnenie si práva zo zodpovednosti za túto vadu podľa §.622 a 623 Občianskeho zákonníka. Reklamácie sa uplatňujú u osoby určenej na servis vadného výrobku, alebo u kupujúceho. Zoznam osôb určených na servis býva uvedený v príručke alebo na zozname dodanom spolu s výrobkom, alebo Vám ho na požiadanie oznámime.

Kupujúci je povinný doručiť na reklamáciu kompletný výrobok s úplným príslušenstvom (napr. nabíjačka k elektrobicyklu a pod.). K reklamácii je nutné priložiť originál záručného listu a originál dokladu o kúpe alebo prevzatí tovaru (blok z registračnej pokladnice,faktúru, dodací list, preberací protokol a pod.) a presnú špecifikáciu konkrétne vytýkanej vady. Kupujúci je povinný uviesť kontaktnú adresu (prípadne e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o vybavení alebo zamietnutí reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarí odoslané vyrozumenie doručiť. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje ten deň, kedy kupujúci splní všetky vyššie uvedené podmienky uplatnenia reklamácie. Reklamácia musí byť uplatnená počas záručnej doby.

 
Vybavenie reklamácie
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (hoci aj inej značky), ktorá má podobné, alebo lepšie technické parametre ako reklamovaná vec. Predávajúci rozhodne o vybavení reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní od uplatnenia reklamácie. Keď je potrebné odborné posúdenie reklamovaného tovaru alebo v iných odôvodnených prípadoch, je reklamácia vybavená neskôr, najneskôr však do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci vyhlásením v záručnom liste poskytuje dlhšiu záručnú dobu než stanovenú zákonom, vyhradzuje si po uplynutí zákonom stanovenej záručnej doby, právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie a predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie. Za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň, kedy predávajúci oznámil kupujúcemu (telefonicky, mailom. osobne alebo písomne) ukončenie reklamačného konania. Ukončenie reklamačného konania znamená vybavenie reklamácie odovzdaním opraveného výrobku bez vady, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy, alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

Alternatívne riešenie sporov


Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Orgán dozoru
 
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, pracovisko Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín.

Copyright 2022 - 2024 © Bikesport