Kategórie      
Výrobcovia / značky
Novinky
Vianočné darčeky pre každého cyklistu!

  Vianoce sa nezadržateľne blížia a pokiaľ ešte stále nemáš všetky darčeky, máme pre teba zopár tipov. Či už hľadáš darček pre príbuzného, cyklistického parťáka alebo malého bikera, ponúkame niekoľko darčekov,...

viac
Jesenné novinky, tipy a zľavy

Po dlhom teplom lete, vždy prichádza jeseň. Počasie už nie je také teplé, dni sú výrazne kratšie a za hmlistého, poprípade daždivého počasia sa nám na bicykel chce akosi menej.   Práve...

viac

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Čo sú osobné údaje?


Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.


Kto Vaše osobné údaje spracúva?


Spracovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť ELCOMP trade, spol. s.r.o. so sídlom Gorkého 52, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36333824  ako prevádzkovateľ internetového obchodu a spoločnosť  All4Net s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava,  All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965,  ako sprostredkovateľ, ktorý je poskytovateľ webhostingových služieb pre prevádzkovateľa. Pri spracúvaní vašich osobných údajoch konáme výhradne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“).

 

Pre aký účel a na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

  

Aby sme s vami mohli uskutočniť obchodný vzťah potrebujeme o vás spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie, poskytnutie popredajného servisu a podobne. (Právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia). Vaše osobné údaje budeme teda získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.

 

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy (resp. potvrdenia prijatia objednávky, zaslania informácii o stave objednávky, dodania objednávky), plnenia povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

 

Ak Vaše údaje spracúvame na právnom základe čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas so spracovaním, spracúvame Vaše údaje výhradne za podmienok a na účely, pre ktoré ste nám súhlas udelili. Takýmito účelmi sú najmä: reklamné, marketingové a propagačné aktivity našej spoločnosti,zasielanie newslettera, prevádzkovanie Vášho užívateľského účtu.

 

Nezabudnite, že keď Vás požiadame o vyplnenie Vašich osobných údajov, aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k niektorej funkcii či službe danej Platformy, budú určite polia označené ako povinné. Robíme tak preto, že sa jedná o údaje, ktoré sú potrebné pre poskytnutie danej služby či pre prístup k danej funkcii. Majte prosím na pamäti, že ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto údaje, je možné, že nebudete môcť dokončiť svoju registráciu ako užívateľ, prípadne nebudete môcť využiť dané služby či funkcie.

 

Na našej webovej lokalite je k dispozícii aj funkcia nákupu tovaru bez registrácie. Pri tomto type nákupu sa budú od vás požadovať len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie Vašej objednávky. Po dokončení procesu nákupu vám bude ponúknutá možnosť zaregistrovať sa a vytvoriť si užívateľský účet alebo pokračovať ako nezaregistrovaný používateľ. 

 

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že rozumiete Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.

  

Aký je rozsah spracúvaných údajov?

 

Pri nákupe cez elektronický obchod budeme spracúvať najmä nasledovné osobné údaje:

  • meno, priezvisko, bydlisko alebo adresa doručenia fyzickej osoby, 
  • údaje o fyzickej alebo právnickej osobe, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o právnickú osobu, ktorá je podnikateľom, 
  • kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že rozumiete Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.


Po akú dobu Vaše údaje spracúvame?

  

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a po celú dobu spracúvania budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou. Doba spracúvania vašich osobných údajov trvá len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania v súlade so zákonnými lehotami a lehotami stanovenými registratúrnym a archívnym poriadkom. V prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe udeleného súhlasu budeme tieto údaje spracúvať len po dobu trvania tohto súhlasu, pokiaľ nám zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevznikne povinnosť tieto údaje uchovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu.

  

Komu Vaše údaje poskytujeme?

  

Vaše osobné údaje nezdieľame, nepredávame, neprenášame či ináč nerozširujeme tretím stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo. Na účely plnenia zmluvy je potrebné Vaše osobné údaje poskytnúť týmto tretím stranám:

  • poskytovatelia technologických služieb
  • poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu a doručovania,

Spoločnosť má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje najmä pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

  

Aké sú práva dotknutej osoby?

  

V zmysle Nariadenia a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť osobných údajov a právo namietať.

 

  

Ochrana webových stránok a cookies

  

Prostredníctvom „cookies“ nezaznamenávame Vaše osobné údaje a ako užívateľ pre nás nie ste identifikovateľný.

 Copyright 2022 - 2024 © Bikesport